GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

v souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsem povinna Vás informovat o vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud jste mým zákazníkem, objednáváte se na moje služby, svěřujete mi své osobní údaje (např. telefon, email, jméno a příjmení...). Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že zašlete v předmětu emailu nebo v SMS zprávě text: nesouhlasím.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů GDPR, a tedy že:

  •  budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím kontaktujte mě na podologie-liberec@seznam.cz, nebo na tel. +420 777 848 420.

1. Zpracovatel a správce

Bc. Svetlana Rosior,  IČO 02542714

Technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

2. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich rezervací na kosmetické služby a pro výjimečné zasílání novinek, případných obchodních nabídek a oznámení. Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo nebo e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy - objednání služby, návštěvy podologa, zaslání aktuálních informací např. připomenutí termínu návštěvy, přeobjednání termínu z důvodu nemoci atd.)

- Marketing 

Zasílání pozvánek a novinek - Vaše osobní údaje (tel. č., e-mail a jméno a příjmení) mohu využít za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že zašlete v předmětu emailu nebo v SMS zprávě text NE MARKETING

- Vedení účetnictví 

Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro výše uvedené účely: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu e-mail.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány po dobu 10 let, od poslední realizované objednávky.

5. Reklamní služby

Na našem webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, pokud se k zasílání sami přihlásíte ve formuláři na webu www.podologie-liberec.cz. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

6. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

8. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanizmy, zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018